Algemene inkoopvoorwaarden van Maschinenbau Kitz GmbH

 1. Onze bestellingen gebeuren uitsluitend volgens de volgende voorwaarden. Algemene voorwaarden van de leverancier die niet uitdrukkelijk door ons werden aanvaard, gelden niet, zelfs wanneer ze voorkomen op een orderbevestiging van één van onze bestellingen en wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken of de levering zonder voorbehoud in ontvangst nemen. Ons stilzwijgen betekent de weigering van de voorwaarden van de leverancier.
 2. De inkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige bestellingen en contractuele relaties tussen ons (mk) en de leverancier.
 3. Wanneer de leverancier onze bestelling niet door schriftelijke orderbevestiging binnen 2 dagen na ontvangst aanneemt, hebben wij het recht om de bestelling in te trekken.
 4. Door ons doorgegeven documenten, tekeningen en beschrijvingen blijven ons materieel en intellectueel eigendom. Ze moeten geheimgehouden worden en na de beëindiging van de order spontaan terugbezorgd worden. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover de leverancier de documenten of de daarin opgenomen informatie reeds kende of deze algemeen gekend zijn.
 5. De leverancier is ertoe verplicht om ons jaarlijks tegen 01.01. spontaan een langetermijnleveranciersverklaring voor de geleverde goederen te overhandigen met vermelding van het land van herkomst, de goederencode, het douanenummer en het gewicht. Bovendien moeten voor elke levering spontaan de registratie of voorregistratie conform REACH-VO en op vraag ook de RoHS-conformiteit voorgelegd worden. De leverancier zal ons onmiddellijk en ongevraagd schriftelijk informeren wanneer de gegevens in de attesten niet meer van toepassing zijn.
 6. Voor zover niet anders overeengekomen, levert de leverancier "franco huis". De overeengekomen prijs geldt „franco huis“ incl. verpakking. Gedeeltelijke leveringen zijn enkel toegestaan na afspraak. Bij elke levering moet een leveringsbewijs gevoegd worden dat minstens de volgende gegevens bevat: benaming,hoeveelheid, art.-nr. of tek.-nr. en bestel-nr. Er mogen enkel verpakkingen gebruikt worden die beantwoorden aan de doelstellingen en vereisten van de verpakkingsverordening in de overeenkomstige versie.
 7. Overeengekomen ingangstermijnen zijn vaste termijnen. Wanneer een KW werd overeengekomen, geldt de laatste werkdag van die kalenderweek als laatste ingangstermijn bij mk. Indien echter in onze bestelling een bepaalde dag als ingangstermijn werd genoemd, is deze geldig, ook wanneer de leverancier in de orderbevestiging enkel de overeenkomstige KW heeft bevestigd. Maatstaf voor de naleving van de ingangstermijn of de leveringstermijn is de levering bij mk. Pas op dat tijdstip gaat het gevaar over op ons. In geval van afzienbare overschrijdingen van de leveringstermijnen zal de leverancier ons onmiddellijk informeren, de redenen hiervoor meedelen en indien mogelijk een vermoedlijk leveringstijdstip noemen.
 8. Bij een laattijdige levering hebben wij het recht om een schadevergoeding ten bedrage van 0,1 % van de netto-orderwaarde en maximum 5 % van de netto-orderwaarde te vragen. Wij hebben het recht om ons die schadevergoeding voor te behouden tot de betaling van de betrokken goederen. Andere aanspraken wegens laattijdige levering blijven van kracht. De schadevergoedingsplicht van de leverancier geldt ook voor eventuele boetebedingen en schadevergoedingen die wij door de laattijdige levering door de leverancier aan onze klanten verschuldigd zijn, voor zover wij de leverancier hebben geïnformeerd over de met de klant overeengekomen boetebedingen of schadevergoedingen.
 9. Facturen moeten het correcte facturatieadres vermelden en mogen enkel per aparte post verstuurd worden. Facturen die niet aan die vereisten voldoen, moeten niet betaald worden. Wij betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden na levering en ontvangst van de reglementaire factuur. Bij de ontvangst van een vroegtijdige levering is de vervaldatum gericht op de overeengekomen leveringstermijn. Bij een foutieve of laattijdige levering hebben wij het recht om een aandeel van de waarde bij de betaling te achterhouden tot de reglementaire uitvoering van de levering.
 10. De leverancier moet de goederen vrij van materiële en rechtsgebreken leveren. De goederen zijn vrij van materiële gebreken wanneer ze de overeengekomen hoeveelheid en aard vertonen en vooral qua hoeveelheid, kwaliteit en aard en verpakking beantwoorden aan de overeengekomen vereisten. Voor zover niet anders overeengekomen, moeten de goederen beantwoorden aan de technische stand van zaken en de desbetreffende wettelijke en officiële vereisten.
 11. In het kader van de goedereningangscontrole kunnen wij zichtbare gebreken tot vijf werkdagen na de levering en verborgen gebreken tot vijf werkdagen na de ontdekking aanklagen, waarbij telkens de verzending van de klacht binnen de termijn volstaat.
 12. Indien de levering gebreken vertoont, kunnen wij als nakoming beslissen om een kosteloze herstelling (reparatie) of vervanging te verlangen. De leverancier is ertoe verplicht om een 8D-report op te maken. Klachten kunnen vormloos, ook telefonisch, per e-mail en per fax gecommuniceerd worden. Wanneer wij zonder resultaat een gepaste termijn voor de nakoming hebben laten verlopen, kunnen wij de gebreken op kosten van de leverancier zelf oplossen, zich uit de overeenkomst terugtrekken, de vergoeding verminderen en een schadevergoeding en een vergoeding van de gemaakte kosten verlangen. De wettelijke voorschriften inzake de nutteloosheid van een termijn, in het bijzonder wanneer de nakoming door de leverancier in overweging van de belangen van beide partijen voor ons onredelijk is, blijven onaangeraakt.
 13. Wanneer wij door materiële of rechtsgebreken het recht hebben om een schadevergoeding te eisen of afstand te doen van de overeenkomst, kunnen wij een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 % van de nettowaarde van de bestelling verlangen. De indiening van een nieuwe schade is niet uitgesloten. De leverancier heeft het recht om te bewijzen dat als gevolg van het materiële of rechtsgebrek helemaal geen schade is ontstaan of de schade aanzienlijk lager is dan het forfaitaire bedrag.
 14. Onze schadeclaims verjaren binnen een termijn van 3 jaar, tenzij de wet langere termijnen voorziet. De verjaring wordt ook verlengd doordat wij aan de leverancier een gebrek melden. De verlenging eindigt in dat geval bij de volledige oplossing van het gebrek of bij de weigering van een nakoming door de fabrikant. De verjaring wordt ten vroegste drie maanden na het einde van de verlenging van kracht.
 15. Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor een productschade, is hij ertoe verplicht ons van schadeclaims door derden vrij te stellen in de mate dat de oorzaak in zijn omgeving en organisatieafdeling ligt en hij naar buiten toe zelf aansprakelijk is. Dat vrijstellingsrecht is ook van toepassing op kosten conform §§ 683, 670 BGB en §§ 830, 840, 426 BGB, die resulteren uit of samenhangen met een door ons of onze klant uitgevoerde terugroepactie. Over de inhoud en de omvang van de uit te voeren terugroepacties zullen wij de leverancier - voor zover mogelijk en redelijk - informeren en hem de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen. Andere wettelijke aanspraken blijven van kracht.
 16. Wij en onze medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers en agenten zijn niet aansprakelijk voor schade van de leverancier. Die uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer een contractuele plicht werd verzuimd. Voor schade die voortvloeit uit de beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, die berust op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim en voor andere schade die berust op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim, geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid eveneens niet.
 17. Bevoegde rechtbank bij geschillen met de leverancier is Siegburg. Wij hebben echter het recht om de leverancier ook aan te klagen bij de rechtbanken die bevoegd zijn voor zijn verstiging.
 18. Op de contractuele relatie is enkel het recht van de Duitse Bondsrepulbliek van toepassing.