Algemene voorwaarden van Maschinenbau Kitz GmbH

(Versie: April 2023)

 

1.  Algemene voorwaarden

1.1 Onze leveringen vinden uitsluitend plaats op basis van de onderstaande voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden voor zowel verbruikers als ondernemers, tenzij expliciet wordt aangegeven dat ze uitsluitend van toepassing zijn op enkel ondernemers of op enkel verbruikers. Ze gelden bij ondernemingen ook voor alle toekomstige transacties, zelfs als wij in individuele gevallen niet naar deze voorwaarden verwijzen.

1.2 Binnen de context van onze algemene voorwaarden verwijst 'verbruiker' naar een natuurlijke persoon, met wie wij een zakelijke relatie aangaan die geen betrekking heeft op de zakelijke activiteiten of activiteiten als zelfstandige van deze persoon. Binnen de context van onze algemene voorwaarden verwijst 'ondernemer' naar een natuurlijke of rechtspersoon op grond van het private of publieke recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds of een onderneming met rechtspersoonlijkheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in uitoefening van diens zakelijke of zelfstandige activiteiten. Binnen de context van onze algemene voorwaarden zijn zowel ondernemers als verbruikers bestellers.

1.3 Er bestaan geen mondelinge afspraken. Eventuele aanvullende afspraken en wijzigingen en de in individuele gevallen gemaakte individuele afspraken hebben prioriteit. Met betrekking tot de inhoud van deze afspraken en onder voorbehoud van bewijs van het tegendeel, is een schriftelijke afspraak dan wel onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.

1.4 Enkel en alleen deze algemene voorwaarden zijn geldig; afwijkende algemene voorwaarden van de besteller worden door ons bij deze uitdrukkelijk weerlegd. Ze worden alleen dan en in die mate onderdeel van de overeenkomst wanneer wij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in alle gevallen, bijvoorbeeld ook in geval van onze onvoorwaardelijke levering.

1.5 Zonder onze toestemming mogen eventuele claims door bestellers niet worden overgedragen.

 

2. Offerte en sluiten van de overeenkomst

2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Bestellingen gelden pas dan als aanvaard wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Dit geldt ook voor bestellingen via onze shop (shop.mk-group.com). Wijzigingen in de door ons verzonden opdrachtbevestiging en andere schikkingen en mondelinge afspraken worden door ons ook schriftelijk bevestigd.

2.3 De in onze catalogi, prospectussen en onze shop vermelde gegevens en beschrijvingen zijn uitsluitend doorslaggevend indien niet uitdrukkelijk op afwijkingen wordt gewezen. Bij afwijkingen van de in de catalogi, prospectussen en onze shop vermelde maten, gewichten, afbeeldingen of tekeningen die het gevolg zijn van productie-omstandigheden of andere oorzaken, wordt de besteller in een bindende offerte van de relevante wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de besteller deze offerte via een schriftelijke verklaring accepteert, zijn uitsluitend de gewijzigde prestatievereisten bindend. Hiervoor is geen overige schriftelijke bevestiging conform punt 2.2 vereist. Deze offerte geldt als aanvaard, tenzij de besteller binnen drie weken na ingang van de gewijzigde offerte verklaart dat hij deze afwijst, onder voorwaarde dat hij aan het begin van de termijn specifiek is gewezen op de betekenis van zijn gedrag.
Normale afwijkingen van de prestatievereisten, met name als het gaat om kleur- en structuurafwijkingen en gewicht, die het gevolg zijn van de aard van het gebruikte materiaal, dienen geaccepteerd te worden als conform de overeenkomst, voor zover deze het contractuele gebruik van het betreffende product niet belemmeren. Deze afwijkingen hoeven niet te worden gemeld. Duidelijke vergissingen, druk-, reken- en schrijffouten gelden voor ons niet als bindend en geven geen recht op verwezenlijking, annulering, kostenverlaging of schadevergoeding.

2.4 De besteller aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor het bindend zijn van de door hem aan te leveren bescheiden, zoals tekeningen, mallen, sjablonen en dergelijke. Mondelinge informatie over afmetingen, toleranties en dergelijke moet schriftelijk worden bevestigd.

2.5 We behouden ons het eigendomsrecht en auteursrecht voor met betrekking tot kostenramingen, schetsen, tekeningen en andere bescheiden. Zonder onze toestemming mogen deze bescheiden niet aan derden worden geopenbaard noch voor andere doeleinden, en dan met name de eigen productie, worden gebruikt. Op ons verzoek moeten deze onverwijld aan ons worden teruggestuurd.

2.6 Proefmonsters worden uitsluitend verstrekt op basis van een kostenberekening.

 

3. Leveringsomvang

3.1 Met betrekking tot de omvang van de levering is onze schriftelijke opdrachtbevestiging of de geaccepteerde bindende offerte conform punt 2.3 doorslaggevend.

3.2 Beveiligingsmiddelen worden alleen meegeleverd als dit is afgesproken. Wij wijzen schriftelijk op eventuele restrisico's.

3.3 Elektrotechnische accessoires worden geleverd op basis van de onderstaande voorschriften: bij draaistroommotoren vindt de levering plaats conform de normenserie EN 60034; bij frequentieomvormers voor elektrische aandrijfsystemen met veranderbaar toerental conform de normenserie EN 61800 en voor de elektrische uitrusting van machines algemeen begrensd tot uitvoering en prestaties conform de specificaties van EN 60204.

3.4 Wijzigingen aan de constructie of vorm, die kunnen worden teruggevoerd op een verbeterde techniek dan wel op vereisten van de wetgever, blijven voorbehouden gedurende de levertijd, voor zover het te leveren product niet wezenlijk wordt gewijzigd en de wijziging voor de besteller passend en redelijk is.

 

4. Prijzen

4.1 Onze prijzen zijn in euro's af fabriek Troisdorf-Bergheim exclusief verpakking en verzekering, en exclusief de op de dag van facturering geldende btw, voor zover bij leveringen naar het buitenland btw van toepassing is.

4.2 Voor zover de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op onze catalogusprijzen en de levering pas meer dan vier maanden na afsluiting van de overeenkomst moet plaatsvinden, gelden de catalogusprijzen die geldig zijn op het moment van levering (telkens met aftrek van een overeengekomen procentuele of vaste korting) als de besteller een ondernemer is. In dit geval heeft de besteller het recht om nog niet volledig vervulde overeenkomsten te annuleren, wanneer de prijsverhoging 20% of meer boven de oorspronkelijke prijs ligt. Dit recht mag echter alleen onmiddellijk na ontvangst van de melding over de verhoogde prijs worden uitgeoefend.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs gelijktijdig met de overdracht van het gekochte product opeisbaar en moet deze binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek worden betaald. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum bieden wij 2% korting, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

5.2 Voor producten op maat, d.w.z. uitvoeringen die afwijken van de uitvoeringen die in de catalogus staan vermeld, en voor opdrachten bestaande uit standaardartikelen met een nettowaarde van meer dan EUR 10.000,-, gelden de volgende betalingsvoorwaarden als afgesproken:
30% van de waarde van de opdracht bij het plaatsen van de order
30% van de waarde van de opdracht bij gereedmelding maar vóór uitlevering
30% van de waarde van de opdracht bij facturering
10% van de waarde van de opdracht binnen 30 dagen na factuurdatum,
telkens exclusief btw.

5.3 Bij speciale machines wordt schriftelijk een afzonderlijke betalingswijze vastgelegd.

5.4 Cheques worden uitsluitend als betalingsmiddel geaccepteerd. Betalingen in vreemde munt worden niet geaccepteerd.

5.5 Zonder verdere meldingen van onze kant is de besteller op de 31e dag na de vervaldatum in gebreke. In dat geval wordt, zonder dat hiervoor een speciale herinnering vereist is, onder voorbehoud van verhaal een tweede schaderente ter hoogte van 5% boven het betreffende basisrentetarief berekend. Als de besteller ondernemer is, wordt rente ter hoogte van 9% boven de betreffende basisrente geheven, plus een vast bedrag van € 40.

5.6 Als de besteller ondernemer is, is inhouding van betalingen uitsluitend toegestaan bij onbestreden, bij juridisch bindend vastgestelde vorderingen of vorderingen in afwachting van arbitrage en bij tegenvorderingen op basis van dezelfde contractuele relatie wegens een mogelijk gebrek van het verkochte product of bij productiekosten; hetzelfde geldt voor compensatie van dergelijke claims. In het geval van kosten die gemaakt worden om defecten te verhelpen of meerkosten ten behoeve van de productie op grond van dezelfde contractuele relatie, heeft de besteller niet het recht om deze kosten in te houden, tenzij het ingehouden bedrag in redelijke verhouding staat tot de defecten en de verwachte kosten van het herstel van de gebreken.

5.7 Wij hebben het recht om uitstaande leveringen of prestaties uitsluitend tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren of te verrichten, wanneer we na het sluiten van de overeenkomst hoogte krijgen van omstandigheden die het vermogen tot betalen of de kredietwaardigheid van de besteller wezenlijk kunnen beïnvloeden en waardoor de betaling door de besteller van onze openstaande vorderingen op grond van de betreffende contractuele relatie (met inbegrip van andere individuele opdrachten die onder dezelfde kaderovereenkomst vallen) in gevaar wordt gebracht.

5.8 Indien na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze aanspraak op betaling van onze openstaande vorderingen door gebrekkige draagkracht van de besteller gevaar loopt, zijn wij conform de wettelijke voorschriften gerechtigd om de prestaties te weigeren en, eventueel na het stellen van een termijn, ons uit de overeenkomst terug te trekken (paragraaf 321 Duits burgerlijk wetboek [BGB]). Bij overeenkomsten aangaande de vervaardiging van onvervangbare producten (producten op maat gemaakt) mogen wij onmiddellijk melden dat we de overeenkomst annuleren; de wettelijke bepalingen die aangeven wanneer deze termijn niet vereist is, blijven onverminderd van kracht.

 

6. Levertijd

6.1 De levertijd begint pas wanneer alle voorwaarden voor het uitvoeren van de opdracht zijn vervuld, met name alle details van de uitvoering duidelijk zijn (o.a. wanneer de opgevraagde tekeningen of sjablonen voor de inrichting van de bestelde machines en apparaten bij ons aanwezig zijn) en wanneer beide partijen het eens zijn over alle voorwaarden van de overeenkomst. Wanneer conform punt 5.2 of op basis van de overeenkomst bij de opdrachtbevestiging een aanbetaling verschuldigd is, begint de levertijd pas bij ontvangst van de overeengekomen aanbetaling. De levertijd heeft betrekking op de voltooiing in de fabriek.

6.2 Wanneer we bij het vervullen van een contractuele verplichting door onvoorziene gebeurtenissen langer dan 14 dagen worden gehinderd, en wij dan wel onze toeleveranciers of onderaannemers ook met inachtneming van redelijke zorgvuldigheid deze gebeurtenissen niet hadden kunnen afwenden, zoals verstoring van onze bedrijfsprocessen buiten onze schuld door vuur, water of beschadigde machines, of door overmacht vanwege stakingen, rechtmatige uitsluiting, tekort aan energie en grondstoffen, pandemieën of epidemieën, transportproblemen buiten onze schuld en alle overige belemmeringen die objectief gezien ons niet kunnen worden verweten, uitval van een niet onmiddellijk te vervangen onderdeel van onze eigen fabriek of die van onze toeleverancier of vertraging hiervan of noodzakelijke wijzigingen vanwege nieuwe inzichten, wordt de levertijd verlengd met de periode gedurende welke de hiervoor genoemde omstandigheden of de gevolgen daarvan blijven duren, ook wanneer deze tijdens een vertraging van de levering beginnen. Hetzelfde geldt wanneer vergunningen van autoriteiten of overige partijen voor het starten of uitvoeren van leveringen of documenten van derden niet op tijd zijn ontvangen en wanneer de bestelling achteraf wordt gewijzigd. De besteller wordt over een dergelijke verlenging van de levertermijn schriftelijk geïnformeerd.
Als een levertermijn meer dan vier weken wordt overschreden, en het voor de klant objectief gezien onredelijk is om de overeenkomst in stand te houden, heeft de klant het recht om op grond van het niet-vervulde deel van de overeenkomst deze overeenkomst te annuleren. Als de klant een bindende levertermijn heeft afgesproken, heeft hij het recht om de overeenkomst onmiddellijk te annuleren, wanneer de prestaties binnen de gestelde termijn voor hem van wezenlijk belang is.

6.3 Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover de deellevering voor de besteller in het kader van het contractuele gebruiksdoel bruikbaar is, de levering van de resterende bestelde goederen gewaarborgd is, en er voor de besteller hierdoor geen aanzienlijke extra kosten of inspanningen ontstaan. Hiervoor gelden de betalingsvoorwaarden conform punt 5.

6.4 Het tijdstip waarop de vertraging van onze levering begint, wordt bepaald volgens de wettelijke voorschriften. In alle gevallen is echter een aanmaning door de besteller vereist. Wanneer wij met de bestelling in gebreke blijven, mag de besteller vergoeding eisen van de schade die door de vertraging is ontstaan. Het schadebedrag bedraagt 0,5% van de nettoprijs (waarde van de levering) per volledige kalenderweek vertraging, in totaal echter hoogstens 5% van de waarde van de levering van de te laat geleverde goederen. Ons is voorbehouden het bewijs te leveren dat de besteller helemaal geen schade heeft geleden of slechts een wezenlijk lagere schade dan die van het schadebedrag. Deze grens geldt niet bij verlies van leven, lichaam of gezondheid en ook niet wanneer de vertraging met opzet of door grove nalatigheid is ontstaan.
De rechten van de besteller conform paragraaf 11 en 12 van deze algemene voorwaarden en onze wettelijke rechten, met name wanneer de prestatieplicht wordt uitgesloten (bijv. omdat de prestatie en/of het vervullen ervan achteraf onmogelijk of onredelijk is), blijven onverlet.

6.5 Als de verzending op verzoek van de besteller wordt uitgesteld, hebben wij het recht om, vanaf 14 kalenderdagen nadat we hebben aangegeven dat de zending gereed is, de door de opslag ontstane kosten door te berekenen. De opslag in onze fabriek wordt door ons doorberekend met minimaal 0,5% van het nettobedrag van de factuur voor elke maand opslag, of met de daadwerkelijke opslagkosten. De besteller heeft de mogelijkheid om aan te tonen dat de daadwerkelijke schade lager is. Als deze termijn zonder resultaat is verstreken, mogen wij vrijelijk over de goederen beschikken en de goederen aan de besteller leveren met een redelijke verlengde levertijd.

 

7. Risico-overdracht

7.1 Het risico wordt bij de overdracht van de te leveren goederen (waarbij het begin van de verlading doorslaggevend is) aan de expediteur, vrachtvervoerder of de derde partij die verantwoordelijk is voor uitvoeren van de verzending, overgedragen aan de besteller, in het geval dat de besteller ondernemer is.

7.2 Wanneer de verzending vertraging oploopt als gevolg van omstandigheden die buiten onze macht liggen, wordt reeds op de dag waarop de bestelde goederen gereed zijn voor verzending het risico op de besteller overgedragen, in het geval dat de besteller ondernemer is en wij de besteller hebben gemeld dat de bestelling klaar is voor verzending.

7.3 Een verzekering tegen transportschade vindt plaats op kosten van de besteller, voor zover er geen aantoonbare eigen dekking bestaat en de besteller ondernemer is.

 

8. Verpakking en verzending

8.1 De goederen worden naar ons eigen oordeel op een wijze die in de handel gebruikelijk is in herbruikbare verpakkingen verzonden.

8.2 De verpakking is bij de totale productiekosten inbegrepen. Een creditnota van maximaal 2/3 van de berekende waarde bij vrachtvrije retourzending van het verpakkingsmateriaal in een herbruikbare toestand wordt uitsluitend verstrekt na een voorafgaande schriftelijke toezegging.

8.3 De keuze van de transportroute en het transportmiddel vindt, zonder specifieke instructies, naar beste goeddunken plaats zonder eventuele aansprakelijkheid voor goedkoper transport of een kortere route.

8.4 Wanneer de levering van goederen die klaar zijn voor verzending als gevolg van omstandigheden buiten onze macht niet op het voorziene tijdstip kan plaatsvinden, is de opslag bij ons of bij derden voor rekening van de besteller.

 

9 Inbedrijfstelling

9.1 De bij de inbedrijfstelling ontstane kosten voor monteurs en verblijfkosten zijn voor rekening van de besteller, evenals kosten voor overuren, werkzaamheden op zon- en feestdagen volgens het Duitse recht. Reis- en wachttijd gelden als werktijd.

9.2 De kosten voor de heen- en terugreis en voor het transport van de gereedschappen en de bagage zijn voor rekening van de besteller.

 

10. Gebreken, verbetering achteraf, vervangende levering

10.1  Als de besteller verbruiker is, moet hij duidelijke materiële en wettelijke tekortkomingen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons melden; het verzenden van deze melding binnen deze termijn is voldoende. Later optredende gebreken moeten onverwijld in tekstvorm worden gemeld. De gebreken moeten daarbij door de besteller zo gedetailleerd mogelijk worden beschreven.

10.2 Als de besteller ondernemer is, moeten de gebreken onverwijld schriftelijk worden gemeld. De meerkosten die ontstaan als gevolg van een vertraagde melding van de gebreken zijn voor rekening van de besteller. In aanvulling daarop blijft paragraaf 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) onverlet. Andere gebreken en gevolgschaden moeten uiterlijk binnen 14 dagen nadat ze zijn opgemerkt of opgemerkt hadden kunnen worden, aan ons worden gemeld. Zichtbare transportschade kan alleen worden aanvaard wanneer deze op de leveringsbon wordt aangemerkt.

10.3 De verjaringstermijn voor aanspraken en rechten van de besteller op grond van gebreken, ongeacht van welke oorzaak, bedraagt twee jaar na overdracht van het product, voor zover wettelijk geen langere termijn verplicht is.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig of ongeschikt gebruik, verkeerde of ongeschikte montage of ingebruikstelling door de besteller of derden, natuurlijke slijtage, gebrekkig of nalatig onderhoud, overmatig gebruik (meer dan gemiddeld 40 uur per week), ongeschikte bedrijfsmiddelen, binnendringen van vreemde voorwerpen, gebrekkige werkzaamheden aan leveringen van derden of invloeden van buitenaf.

10.5 We zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan de door de besteller ter beschikking gestelde hard- of softwarecomponenten. We behouden ons het recht voor de door de besteller vervaardigde hard- of softwarecomponenten op grond van een geschiktheidstest van de hand te wijzen. Deze onderdelen moeten vooraf worden gemeld. De kosten voor de geschiktheidstest zijn voor rekening van de besteller. Ondanks de geschiktheidstest is de aansprakelijkheid voor gebreken aan de door de besteller beschikbaar gestelde hard- of softwarecomponenten uitgesloten. De bewijslast voor gevolgschade als gevolg van gebreken ligt bij de besteller.

10.6 Indien het geleverde product gebreken vertoont, is het bij een overeenkomst met een ondernemer onze keuze of wij de gebreken achteraf verhelpen door ze te repareren (herstel achteraf) of door een nieuw product zonder gebreken te leveren (vervangende levering). Wanneer de door ons gekozen wijze om de gebreken achteraf te wijzigen voor de besteller onredelijk is, mag hij deze afwijzen. Ons recht om herstel achteraf op grond van wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet.

10.7 Voor herstel achteraf en vervangende leveringen moet de besteller ons de daarvoor benodigde tijd geven. De voor het doel van herstel achteraf vereiste inspanningen, en dan vooral inspanningen met betrekking tot transport, route, werkzaamheden en materialen, en eventuele demontage- en montagekosten zijn voor onze rekening dan wel vergoeden wij in het kader van de wettelijke regelingen, voor zover de reclamatie terecht is. Anderszins kunnen wij van de besteller de kosten verlangen die ontstaan zijn door de onterechte eis om de gebreken te herstellen, in het geval dat de besteller wist of had kunnen weten dat er daadwerkelijk geen gebreken zijn.

10.8 De inspanningen die vereist zijn voor het herstel achteraf of voor een vervangende levering, zelfs bij terechte reclamatie, zijn bij overeenkomsten met ondernemers voor rekening van de besteller, voor zover ze verhoogd worden doordat het product naar een andere locatie dan de vestiging van de besteller is getransporteerd, tenzij deze verplaatsing met ons is overeengekomen. Bij overeenkomsten met verbruikers gelden de beperkingen die vermeld staan in paragraaf 439 nr. 3 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).

10.9 De aanspraak op garantie vervalt zodra de besteller of derden in opdracht van de besteller eigenmachtig wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden, ook ten behoeve van de inbedrijfstelling, uitvoert of uitvoeren zonder onze schriftelijke toestemming, tenzij wij in gebreke zijn bij het uitvoeren van het herstel achteraf of als wij dit onterecht hebben geweigerd.

10.10 In dringende gevallen, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in gevaar is of om disproportionele schade te voorkomen, heeft de besteller het recht om de gebreken zelf te verhelpen en van ons compensatie te verlangen van de hiervoor objectief gezien vereiste inspanningen. In situaties waarin de besteller voornemens is zelf in te grijpen moeten wij onverwijld en indien mogelijk vooraf worden ingelicht. Het recht om zelf in te grijpen bestaat niet wanneer wij het recht hadden gehad om een dergelijk herstel achteraf conform de wettelijke voorschriften te weigeren.

10.11 Aanspraken van de besteller, indien dit een ondernemer betreft, op compensatie van de inspanningen conform paragraaf 445a lid 1 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) zijn uitgesloten tenzij de laatste overeenkomst in de leveringsketen een aankoop van verbruiksgoederen (paragraaf 478 en 474 van het Duitse BGB) of een verbruikersovereenkomst inzake het beschikbaar stellen van digitale producten (paragraaf 445c regel 2 , paragraaf 327 lid 5 en paragraaf 327u van het Duitse BGB) betreft. Aanspraken van de besteller op schadevergoeding of compensatie van vruchteloze inspanningen (paragraaf 284 van het Duitse BGB) gelden ook bij gebreken van de goederen uitsluitend met inachtneming van de onderstaande paragrafen 11 en 12.

10.12 Als de besteller ondernemer is, bestaat er geen aanspraak op vergoeding van schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, wanneer de schade niet op grond van een garantie is ontstaan.

 

11.  Herroepen, verlagen en schadevergoeding

11.1 Bij bestaande gebreken heeft de besteller het recht om de overeenkomst met inachtneming van de wettelijke vereisten te herroepen (herroeping) of de vergoeding te verlagen (vermindering) als hiervoor wettelijke voorwaarden gelden. Bij onbeduidende gebreken bestaat er echter geen herroepingsrecht.

11.2 Als de besteller ondernemer is, is een garantieclaim van zijn kant op schadevergoeding in plaats van de prestatie uitgesloten. Als de besteller een verbruiker is, kan hij alleen schadevergoeding in plaats van de prestatie verlangen, wanneer herstel achteraf na een vergeefse tweede poging is mislukt, herstel achteraf wordt geweigerd of onredelijk is.

11.3 De beperking van artikel 11.2 geldt niet met betrekking tot de aansprakelijkheid wegens verlies van leven, lichaam of gezondheid, bij schulden, bij aanspraken op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid of voor zover wij de gebreken opzettelijk verzwijgen of een garantie voor de hoedanigheid van de geleverde goederen hebben gegeven.

11.4 Het recht om vanwege een gebrek schadevergoeding te verlangen is bovendien niet uitgesloten wanneer de gebrekkige prestaties tevens de schending van een wezenlijke contractuele verplichting zijn (d.w.z. een zodanige contractuele verplichting waarvan de vervulling ervan een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormt waarop de besteller kan vertrouwen).

11.5 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de besteller is niet verbonden met de hierboven staande bepaling.

 

12 Aansprakelijkheid bij onuitvoerbaarheid en overig plichtsverzuim

12.1 Wij zijn bij onuitvoerbaarheid en overig plichtsverzuim van onze kant of de kant van onze vertegenwoordigers of uitvoerders aansprakelijk op grond van de wettelijke bepalingen waarbij onze aansprakelijkheid bij overeenkomsten met ondernemers bij nalatigheid begrensd is tot de volgens de betreffende overeenkomst voorzienbare schade, en deze hoogstens 10% bedraagt van het nettobedrag van de factuur betreffende het deel van de levering dat wegens onuitvoerbaarheid of overig plichtsverzuim niet kan worden gebruikt. Overige aanspraken van de besteller wegens onuitvoerbaarheid van de levering zijn, ook na afloop van een aan ons opgegeven termijn om de gewenste prestaties te leveren, uitgesloten.

12.2 Uitgesloten van de beperking van artikel 12.1 is de aansprakelijkheid wegens verlies van leven, lichaam of gezondheid, bij aanspraken op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en wanneer de onuitvoerbaarheid en overig plichtsverzuim het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

12.3 Het recht van de besteller om de overeenkomst te herroepen, blijft onverlet.

12.4 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de besteller hangt niet samen met de hierboven staande bepaling.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1  Wij behouden het eigendom van de geleverde goederen totdat de volledige betaling is ontvangen (hierna voorbehoudsgoederen). Als de besteller ondernemer is, behouden wij ons bovendien het eigendom van het geleverde product voor tot alle uit de zakelijke overeenkomst tussen ons en de besteller gerezen en nog te rijzen vorderingen zijn afgehandeld, ongeacht de rechtsgrond waarop deze vorderingen berusten.

13.2 Voor zover de geldigheid van dit eigendomsvoorbehoud aan bijzondere voorwaarden of formele vereisten in het land van de besteller is verbonden, heeft de besteller de verplichting om ervoor te zorgen dat deze vereisten op eigen kosten worden vervuld.

13.3 De besteller mag uitsluitend over het geleverde product beschikken via de juiste zakelijke gang van zaken; andere vormen van erover beschikken, met name verpandingen of beschikking stellen voor beslag omwille van zekerheid, zijn niet toegestaan. Bij verpanding dan wel inbeslagname of overig gebruik door derden moet de besteller ons onverwijld hiervan verwittigen en ons alle inlichtingen en documenten ter beschikking stellen die vereist zijn om onze rechten te behartigen. Deurwaarders dan wel derden moeten op ons eigendom worden gewezen. Bij verzuim van deze plicht is de besteller aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

13.4 Verwerking van de geleverde goederen vindt plaats zonder dat daaruit voor ons verplichtingen ontstaan.

13.5 In het geval de besteller onze goederen verwerkt, vermengt of aansluit op goederen die ons niet behoren, zijn wij gerechtigd tot het mede-eigendom van het nieuw ontstane product in verhouding tot de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de overige goederen op het tijdstip van verwerking, verbinding of aansluiting. Als de besteller het enig eigendom verwerft van het nieuwe product, zijn wij het met hem erover eens dat hij ons in verhouding van de waarde van de verwerkte, vermengde of aangesloten voorbehoudsgoederen tot de waarde van het nieuwe product een laatste mede-eigendom verstrekt en dit kosteloos voor ons in bewaring houdt.

13.6 De vordering op grond van de verdere verwerking van de voorbehoudsgoederen staat de besteller reeds nu aan ons af, ongeacht of de verkoop zonder of pas na verwerking, vermenging of aansluiting plaatsvindt. Wij aanvaarden de cessie. Bij verkoop van de voorbehoudsgoederen na verwerking, vermenging of aansluiting met andere goederen die ons niet behoren, wordt de vordering ter hoogte van de waarde van onze voorbehoudsgoederen aan ons afgestaan. De besteller heeft het recht om zolang hij zijn contractuele verplichtingen vervult, claims uit de doorverkoop te innen. Maatregelen of omstandigheden die onze veiligheidsbelangen in gevaar brengen, dienen onverwijld en onder vermelding van alle details aan ons te worden gemeld. De besteller mag geen overeenkomst met zijn afnemers sluiten, die onze rechten op welke wijze dan ook uitsluiten of benadelen, of die de cessie van de vordering teniet doen.

13.7 We zijn gerechtigd het geleverde product op kosten van de besteller te verzekeren tegen vuur-, water- en overige schade, voor zover de besteller deze verzekering niet aantoonbaar zelf heeft afgesloten. Als de besteller zelf een verzekering heeft afgesloten, worden aanspraken op grond van de verzekering vanwege schade die betrekking heeft op de voorbehoudsgoederen reeds hiermee ter hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen aan ons afgestaan.

13.8 De besteller is verplicht ons onverwijld te wijzen op toegang door derde personen tot de op voorwaarde van eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de aan ons afgestane rechten. Wanneer wij de door ons op voorwaarde van eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugnemen, geldt deze terugname uitsluitend als annulering van de overeenkomst wanneer wij dit de besteller uitdrukkelijk schriftelijk mededelen.

13.9 Indien de waarde van onze volgens bovenstaande bepalingen bestaande zekerheden de veiliggestelde vorderingen in totaal met meer dan 10% overschrijdt, zijn wij op verzoek van de besteller voor dat bedrag verplicht om de zekerheden naar onze keuze vrij te geven.

 

14. Gegevensbescherming

Met onze 'verklaring inzake gegevensbescherming' op onze homepage www.mk-group.com, geven wij de besteller informatie over:

  • aard en omvang, duur en doeleinden van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de voor de uitvoering van de bestellingen en de betalingen vereiste persoonsgegevens; diens recht van bezwaar voor het aanmaken en gebruiken van zijn anonieme gebruikersprofiel ten behoeve van reclame, marktonderzoek en gebruiksgerichte weergave van onze aanbiedingen;
  • de doorgifte van gegevens aan ondernemers die in opdracht van ons werken en die moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden van de wetgeving inzake gegevensbescherming voor het doel en de duur van het kredietwaardigheidsonderzoek en de verzending van de goederen;
  • het recht op gratis inzage in diens bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
  • het recht op correctie, verwijdering en blokkering van zijn bij ons opgeslagen persoonsgegevens.

 

15. Plaats van levering/handeling, bevoegde rechtbank, rechtskeuze

15.1 De plaats voor levering en betaling is onze fabriek in Troisdorf, voor zover de besteller ondernemer is.

15.2 Bij eventuele onenigheden die voortvloeien uit de contractuele relatie moet de klacht, indien de besteller ondernemer is, bij de rechtbank worden ingediend waar onze hoofdvestiging onder valt. Wij zijn ook gerechtigd een klacht in te dienen bij de rechtbank waar de hoofdvestiging van de besteller onder valt.

15.3 Het geldende recht is uitsluitend het Duitse recht, met uitsluiting van het uniforme internationale uniforme recht, met name de wetten inzake de internationale verkoop van roerende zaken, ook wanner de firma van de besteller in het buitenland is gevestigd.

 

16. Plaats van aflevering bij bestellingen via onze online-shop (shop.mk-group.com).

We leveren de bestellingen via onze online-shop (https://shop.mk-group.com) uitsluitend aan ondernemers en ontvangers binnen Duitsland en Oostenrijk, tenzij met de besteller uitdrukkelijk een andere plaats van aflevering is overeengekomen.
Zelf ophalen op de locatie Troisdorf is ook mogelijk.

 

17. Annuleringskosten

17.1 Indien de besteller een reeds verstrekte opdracht voor het begin van de uitvoering van deze opdracht intrekt of annuleert, storten wij het factuurbedrag terug aan de besteller met aftrek van 10% voor test- en handlingkosten en voor de verloren winst, tenzij het hier gaat om een speciale machine in de zin van artikel 5.3. In het geval van een speciale machine moet de besteller het factuurbedrag met aftrek van de gespaarde uitgaven betalen.

17.2 Indien wij op het tijdstip van intrekking/annulering reeds zijn begonnen met de werkzaamheden voor de opdracht, zullen wij de besteller onverwijld over de stand van de werkzaamheden informeren. In dat geval moet de besteller ondanks intrekking/annulering het vervulde deel van de opdracht met aftrek van mogelijk bespaarde uitgaven (bijv. kosten van de verzending) betalen. Met betrekking tot het nog niet vervulde deel van de opdracht geldt artikel 17.1.

17.3 Het is de besteller voorbehouden om met betrekking tot artikel 17.1 en 17.2 te bewijzen dat de geleden schade lager is.

 

18. Overige

18.1 Voor de effectieve overdracht van de rechten en plichten van de besteller van de met ons afgesloten overeenkomst is onze schriftelijke toestemming vereist.

18.2 Een vrijstellingscertificaat conform paragraaf 48 van de Duitse wet inzake inkomstenbelasting (EStG) is afgegeven: sociale zekerheidsnummer 00-11-0068 -

18.3 Indien een van de voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven de andere voorwaarden hiervan onverlet.

 

Download AC (pdf)